Regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usługi krótkoterminowego wynajmu ubrań
YOUR DREAMY WARDROBE

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi wynajmu sukienek przez Usługodawcę na rzecz zamawiających Usługobiorców.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) Warunki techniczne korzystania z usługi
2) Obowiązki Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług na rzecz Usługobiorcy;
3) Obowiązki Usługobiorcy związane z realizacją umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu.
4) Zasady odpowiedzialności Usługobiorcy za ewentualne szkody lub straty Usługodawcy;
5) Metody i sposoby płatności;
6) Zasady zmian cen produktów i usług oferowanych w sklepie internetowym;
7) Zasady wystawiania faktur VAT do zamówień;
8) Zasady odpowiedzialności Usługobiorcy;
9) Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
10) Właściwość sądu – w przypadku sporów;

3. Niniejszy Regulamin określa również zasady sprzedaży sukienek w sklepie internetowym YOUR DREAMY WARDROBE w sytuacji, gdy Usługodawca uruchomi sprzedaż sukienek w sklepie internetowym YOUR DREAMY WARDROBE.

2. Oświadczenia Usługodawcy:

1. Jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą YOUR DREAMY WARDROBE Eliza Krok
2. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 9482635226
3. Posiada numer REGON: 528127140
4. Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul. Wyścigowa, nr 43F, lok. 21, 26-611 Radom

3. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Serwisie – należy przez to rozumieć serwis YOUR DREAMY WARDROBE prowadzony pod adresem strony internetowej: _______________, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
2) Usługodawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo YOUR DREAMY WARDROBE Eliza Krok NIP: 9482635226 REGON: 528127140 ul. Wyścigowa, nr 43F, lok. 21, 26-611 Radom
3) Usłudze – należy przez to rozumieć usługę wypożyczenia (wynajmu krótkoterminowego) sukienek oraz innych rzeczy dostępnych w sklepie (dalej: „Rzeczy”);
4) Akceptacji Regulaminu – należy przez to rozumieć wyraźne oświadczenie woli Usługobiorcy wyrażone poprzez zaznaczenie przycisku „Zapoznałem się z treścią regulaminu i ją akceptuję” (check-box) w sklepie internetowym YOUR DREAMY WARDROBE znajdującego się w formularzu zamówienia. Przez zaakceptowanie (zatwierdzenie) przycisku dialogowego check-box Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz fakt jego zaakceptowania.

5) Adresie do doręczeń – należy przez to rozumieć adres do doręczeń wskazany przez zamawiającego Usługobiorcę w formularzu zamówienia, na który zostanie wysłana przesyłka zawierająca zamówiony produkt, będący przedmiotem umowy, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. Zgodnie z formularzem zamówienia, adres do doręczeń musi pozwalać na dokonanie skutecznej dostawy  doręczenia) przesyłki zawierającej przedmiot zamówienia. Adres do doręczeń musi określać co najmniej ulicę, numer domu, numer lokalu oraz kod pocztowy pozwalające na prawidłowe doręczenie przesyłki przez kuriera.

6) Adresie dostawy – należy przez to rozumieć adres dostawy wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, na który zostanie wysłana przesyłka zawierająca zamówiony produkt, będący przedmiotem umowy, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. Zgodnie z formularzem zamówienia, adres do doręczeń musi pozwalać na dokonanie skutecznej dostawy (doręczenia) przesyłki zawierającej przedmiot zamówienia. Adres do doręczeń musi określać co najmniej ulicę, numer domu, numer lokalu oraz kod pocztowy pozwalające na prawidłowe doręczenie przesyłki przez
kuriera. Adres dostawy może być inny, niż adres do doręczeń, Zamawiający ma możliwość dokonania wyboru dostawy zamówienia na inny adres, niż adres do doręczeń Zamawiającego.

7) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

8) Osobie fizycznej zrównanej w prawach z konsumentem – osobie fizycznej prowadzącej we własnym imieniu i na własny rachunek jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującej z Usługodawcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

9) Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jednak wyposażoną przez ustawę w zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10) Umowie – należy przez to rozumieć stosunek prawny nawiązywany za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy obejmujący swoim zakresem krótkoterminowy najem rzeczy (sukienek, ubrań) udostępnianych przez Usługodawcę na rzecz Zamawiającego w ramach umowy, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, lub w sytuacji, gdy Usługodawca uruchomi sprzedaż sukienek w sklepie internetowym YOUR DREAMY WARDROBE – umowę sprzedaży sukienki lub innej rzeczy znajdującej się w ofercie sklepu internetowego YOUR DREAMY WARDROBE.

11) Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązywaną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dotyczącą nieodpłatnego świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, obejmujących:

1) utworzenie konta w Serwisie;
2) formularz zamówienia;
3) newsletter;

12) Kupującym – należy przez to rozumieć Kupującego – w przypadku zakupu sukienki lub innej rzeczy znajdującej się w ofercie sklepu internetowego YOUR DREAMY WARDROBE, jak również Zamawiającego, Usługobiorcę, w przypadku zamówienia usługi krótkoterminowego wynajmu rzeczy;

13) Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny;

14) Operatorze płatności – należy przez to rozumieć zewnętrzną i niezależną od Usługodawcy instytucję dostarczającą usługę przetwarzania (procesowania) płatności dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym.

15) RODO / GDPR – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

16) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony w domenie internetowej ______________ przez Usługodawcę, umożliwiający składanie przez Użytkowników zamówień wykonania usługi krótkoterminowego wynajmu rzeczy, lub sytuacji, gdy Usługodawca uruchomi sprzedaż sukienek w sklepie internetowym YOUR DREAMY WARDROBE – zakupu sukienki lub innej rzeczy znajdującej się w ofercie sklepu internetowego YOUR DREAMY WARDROBE.

17) Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć wydzielony fragment systemu strony internetowej oraz sklepu internetowego Usługodawcy, zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich za pomocą loginu i hasła, pozwalający Użytkownikowi / Usługobiorcy na zalogowanie się do serwisu za pomocą loginu i hasła oraz śledzenie dokonanych zamówień w serwisie internetowym.

18) Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone, za pośrednictwem strony internetowej (serwisu) Usługodawcy, w sklepie internetowym Usługodawcy zamówienie dotyczące wykonania usługi krótkoterminowego wynajmu (wypożyczenia) rzeczy lub zakupu sukienki lub innej rzeczy w sytuacji, gdy Usługodawca uruchomi sprzedaż sukienem w sklepiej internetowym YOUR DREAMY WARDROBE.

19) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Użytkownika składającego zamówienie.

20) Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego Użytkownika sieci internet odwiedzającego serwisu internetowy prowadzony przez Usługodawcę.

21) Rejestracji Użytkownika – należy przez to rozumieć procedurę rejestracji użytkownika w serwisie, z wykorzystaniem formularza rejestracji, podczas której w serwisie tworzone jest Konto Użytkownika pozwalające Użytkownikowi na korzystanie z serwisu.

4. Warunki techniczne korzystania z usługi serwisu internetowego

1. Aby korzystać z serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać:

1) Komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet) pozwalające na uruchomienie przeglądarki internetowej;

2) Zainstalowaną na komputerze (lub urządzeniu mobilnym) przeglądarkę internetową pozwalającą na przeglądanie treści serwisu;

3) Dostęp do sieci internet;

2. Aby składać zamówienia w serwisie Użytkownik powinien posiadać dodatkowo:

1) Adres poczty elektronicznej e-mail;

2) Telefon – w celu umożliwienia kontaktu z kurierem, który doręczy zamówioną przesyłkę;

3) Adres do doręczeń – w celu doręczenia zamówionej przesyłki;

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

1) utworzenie konta w Serwisie;

2) formularz zamówienia;

3) newsletter;

6. Zamówienia – Umowa – wypożyczenie (wynajem) rzeczy

1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym Usługodawcy i akceptację niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zawiera umowę wypożyczenia (wynajmu krótkoterminowego) wybranej przez Usługobiorcę rzeczy na czas określony w zamówieniu oraz za wynagrodzeniem dla Usługodawcy określonym w zamówieniu, zobowiązując się jednocześnie do zwrotu wypożyczonej rzeczy nie
później niż w następny dzień roboczy po zakończeniu czasu trwania wypożyczenia (wynajmu krótkoterminowego).

2. W razie niezwrócenia rzeczy

7. Zamówienia – Umowa – sprzedaży rzeczy

1. Usługodawca może rozszerzyć ofertę sklepu internetowego o sprzedaż używanych sukienek lub innych rzeczy udostępnionych w sklepie internetowym.

2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży sukienki lub innej rzeczy zaoferowanej do sprzedaży przez Usługodawcę, Usługobiorca (Kupujący) przyjmuje do wiadomości, że sprzedawany produkt jest produktem używanym.

8. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzystający z serwisu jest zobowiązany do:

1) Korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) Nie naruszania niniejszego Regulaminu;

3) Nie podejmowania działań mających na celu utrudnianie korzystania z serwisu internetowego innym użytkownikom;

4) Nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania serwisu w tym w szczególności poprzez próby wstrzykiwania do serwisu jakiegokolwiek kodu źródłowego (kodu programu komputerowego) którego celem lub skutkiem działania byłoby zakłócenie pracy serwisu;

5) Nie naruszania dobrego imienia innych użytkowników w tym również nie zamieszczania komentarzy lub opinii zachęcających do nienawiści lub przemocy jak również pochwalających przemoc lub nienawiść;

6) Posiadania aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego urządzenie techniczne, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania zasobów serwisu oraz składania zamówień.

7) Posiadania bezpiecznego połączenia z siecią Internet pozwalającego na bezpieczną i niezakłóconą transmisję danych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

8) Nie udostępniania loginu oraz hasła do serwisu osobom trzecim.

9. Obowiązki Usługobiorcy / Użytkownika

1. Usługobiorca jest zobowiązany do:

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem;

2) terminowej zapłaty ceny;

3) korzystania z rzeczy będącej przedmiotem umowy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem;

4) używania rzeczy będącej przedmiotem umowy w sposób właściwy dla tego typu rzeczy nieprowadzący do zużycia rzeczy ponad normalne używanie;

5) nie palenia tytoniu i innych produktów podobnych podczas używania rzeczy będącej przedmiotem umowy;

6) niezłowcznego zwrotu wypożyczonej rzeczy, nie później niż pierwszego dnia roboczego po zakończeniu czasu trwania najmu (wypożyczenia).

10. Ceny

1. Wszelkie ceny wskazane na stronie internetowej oraz w sklepie internetowym są cenami brutto.

2. Wszelkie ceny wskazane na stronie internetowej oraz w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).

11. Zmiany cen

1. Sprzedający (Usługodawca) jest uprawniony do zmiany cen w każdym czasie.

2. Wszelkie zmiany cen następujące po złożeniu zamówienia nie mają zastosowania do zamówień przyjętych do realizacji przed zmianą cen.

3. Sprzedający (Usługodawca) w celu zadośćuczynienia wymaganiom prawnym dotyczącym prawidłowego oznaczania cen w przypadku obniżki cen (promocji) informuje na swojej stronie internetowej o najniższej cenie produktu z okresu ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed obniżką ceny.

12. Płatności za zamówienia

1. Operatorem płatności dostarczającym rozwiązania techniczne pozwalające na szybką i bezpieczną płatność za zamówione towary i usługi jest firma _____________

2. Dostępne metody płatności to:

1) Szybki przelew online

2) BLIK

3) Karta kredytowa VISA / MasterCard

13. Zakres terytorialny świadczenia usługi

1. Usługa wynajmu sukienek świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługa wynajmu sukienek świadczona jest dla klientów posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Usługodawca nie świadczy usług wynajmu sukienek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wysyłka zamówień kurierem

1. Zamówienia będą wysyłane kurierem na adres dostawy wskazany przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca podczas zamawiania Usługi w sklepie internetowym może wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy.

15. Koszty dostawy i zwrotu zamówień

1. Koszty dostawy zamówień będą:

1) Finansowane przez Usługodawcę, jeżeli wynika to wprost z informacji zawartej na stronie internetowej.

2) Finansowane przez Usługobiorcę, poprzez doliczenie kosztu dostawy przesyłką kurierską do ceny, którą zapłaci Zamawiający (Usługobiorca) za zamówienie.

3) Koszty dostawy zamówienia obejmują również koszty powrotnej dostawy rzeczy do Usługodawcy po zakończeniu usługi odpłatnego wypożyczenia rzeczy;

16. Zwrot wypożyczonych rzeczy

1. Po zakończeniu okresu wynajmu (wypożyczenia) rzeczy, Usługobiorca zwróci rzecz stanowiącą przedmiot umowy wynajmu krótkoterminowego nie później niż następnego dnia roboczego po zakończonym okresie wynajmu (wypożyczenia), odsyłając przedmiot umowy przesyłką kurierską.

2. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy, że Usługobiorca nada rzecz przesyłką kurierską nie później niż następnego dnia roboczego po zakończonym okresie. Wynajmu (wypożyczenia).

3. W przypadku braku zwrotu rzeczy w terminie, Usługobiorca jest obowiązany zapłacić Usługodawcy, opłatę za czas trwania zwłoki proporcjonalną do liczby dni zwłoki i wynagrodzenia za najem (wypożyczenie).

17. Odstąpienie od umowy wypożyczenia rzeczy

1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który składa zamówienie wypożyczenia rzeczy jednocześnie w sposób wyraźny żąda rozpoczęcia wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy wypożyczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy i wobec tego przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa do odstąpienia od umowy wypożyczenia rzeczy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

18. Odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy

1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży rzeczy na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

2. Do zachowania terminu 14 dni o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Termin 14 dni o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia otrzymania rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży.

4. Usługobiorca będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. W razie użycia przez Usługobiorcę rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży od której to umowy odstąpiono, w sposób przekraczający użycie rzeczy w celu rozpoznania charakteru, cech i funkcjonowanie rzeczy, Usługodawca ma prawo żądać od Usługobiorcy odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy.

6. Wzór pouczenia o prawie odstąpienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

19. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

20. Faktury VAT

1. Na życzenie Usługobiorcy będącego konsumentem, Usługodawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą dokonanie transakcji i zapłatę umówionej ceny.

2. Kupujący jest uprawniony do otrzymania faktury VAT dokumentującej zakup zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

21. Odpowiedzialność Usługobiorcy / Użytkownika

1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność, za:

1) Utratę przedmiotu wynajmu (wypożyczenia);

2) Niekompletność przedmiotu wynajmu (wypożyczenia);

3) Zniszczenie przedmiotu wynajmu (wypożyczenia);

4) Pogorszenie stanu rzeczy stanowiącej przedmiot umowy ponad normalne zużycie wynikające z charakteru i czasu trwania zawartej umowy,

5) Niezwrócenie w terminie przedmiotu umowy;

6) W przypadku braku zwrotu rzeczy w terminie – za zapłacenie Usługodawcy, opłaty za czas trwania zwłoki proporcjonalną do liczby dni zwłoki i wynagrodzenia za najem (wypożyczenie).

22. Wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy / Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za:

1) Działania lub zaniechania podmiotów trzecich, którym Usługodawca powierzył wykonanie całości lub części umowy;

2) Działanie siły wyższej;

3) Wszelkie szkody lub straty spowodowane przez działanie siły wyższej;

4) Wszelkie szkody lub straty spowodowane działaniami Użytkownika / Usługobiorcy.

23. Siła wyższa

1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że serwis prowadzony przez Usługodawcę może ulec czasowemu wyłączeniu a Usługa zamówiona przez Usługobiorcę może zostać wykonana z opóźnieniem w sytuacji zaistnienia siły wyższej udaremniającej lub w znaczny sposób utrudniającej wykonanie usługi.

2. Przez siłę wyższą rozumie się:

1) Wojnę (konflikt zbrojny)

2) Zamieszki

3) Strajki

4) Stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego

5) Pożar

6) Powódź

7) Huraganowy wiatr

8) Deszcz nawalny

9) inne, niewymienione powyżej, nagłe, niezależne od woli Usługodawcy zdarzenie, prowadzące do zakłócenia funkcjonowania sieci internet, utraty zasilania lub utraty możliwości realizacji usługi z innych przyczyn.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Usługodawca może wstrzymać się z wykonaniem Usługi do momentu ustania siły wyższej, a Usługobiorca akceptuje fakt, że nie przysługuje mu z tego tytułu odszkodowanie, zrzekając się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie i rezygnując z dochodzenia takich roszczeń.

24. Prywatność

1. W celu ochrony prywatności Użytkowników oraz Usługobiorców, Usługodawca wprowadził politykę prywatności regulującą kwestie związane z prywatnością użytkowników i przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie internetowym Usługodawcy.

2. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

25. Dane osobowe

1. W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Usługodawca wprowadził politykę RODO.

2. Polityka RODO stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

26. Działania marketingowe

1. Użytkownik / Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania od Usługodawcy informacji o planowanych działaniach marketingowych Usługodawcy.
2. Użytkownik / Usługobiorca może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (check-box) w formularzu zamówienia w sklepie internetowym lub też podczas zapisu do subskrypcji newslettera.

27. Newsletter

1. Użytkownik / Usługobiorca może dobrowolnie zapisać się do biuletynu internetowego (newslettera) rozsyłanego przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Aby zapisać się do newslettera należy:

1) wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera przy zamówieniu w sklepie internetowym, lub,

2) zapisać się do newslettera poprzez podanie adresu e-mail w formularzu rejestracji do newslettera

2. Użytkownik / Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera.

28. Prawo właściwe

1. Do niniejszego Regulaminu a także do umowy zawieranej na podstawie niniejszego regulaminu, ma zastosowanie prawo polskie.

29. Jurysdykcja krajowa

1. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z zastosowania lub interpretacji niniejszego Regulaminu jak również z wykonania umów zawartych na podstawie tego Regulaminu wyłącznie właściwe są sądy krajowe tj. sądy polskie.

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory o których mowa w pkt. 1 zostają poddane pod jurysdykcję sądów polskich.

30. Doręczenie i adresy do doręczeń

1. Adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu jest jego adresem do doręczeń.

2. Wszelkie doręczenia pism lub innych przesyłek kierowanych do Usługodawcy winny być kierowane na adres do doręczeń Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

3. W sytuacji zmiany adresu do doręczeń Usługodawcy, Usługodawca zmieni Regulamin zastępując dotychczasowy adres do doręczeń nowym adresem do doręczeń Usługodawcy.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do podania w formularzu zamówienia aktualnego adresu do doręczeń, pod którym Usługobiorca odbiera pisma i inne przesyłki kierowane do Usługobiorcy.

31. Załączniki

1. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

2. Do niniejszego Regulaminu załączono:

1) Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży;

2) Politykę prywatności – pokaż >>

3) Politykę plików cookies – pokaż >>

4) Politykę RODO – pokaż >>

32. Zmiany regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiany Regulaminu mogą w szczególności wynikać z:

1) zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, mających wpływ na działalność Usługodawcy lub relacje pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

2) zmian modelu biznesowego w ramach którego funkcjonuje Usługodawca;

3) zmian usługi świadczonej przez Usługodawcę;

4) zmian dotyczących sytuacji prawnej Usługodawcy jako przedsiębiorcy;

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy i w tym dniu wchodzą w życie z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz przepisów przejściowych wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z ust. 2 pkt. 1) powyżej.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umowy, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami, przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.

33. Nieważność części lub całości postanowień regulaminu

1. W sytuacji gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to oznaczało nieważności całego Regulaminu jak również umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin.

2. W sytuacji, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, Usługodawca, po wykryciu tej sytuacji podejmie działania prowadzące do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych nowymi, ważnymi i skutecznymi postanowieniami.

3. Do chwili zmiany Regulaminu poprzez zastąpienie nieważnych i bezskutecznych postanowień, postanowieniami ważnymi i skutecznymi, w miejsce postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością wejdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa najbardziej odpowiadające ekonomicznemu celowi transakcji łączącej strony.

34. Reklamacje

1. W sytuacji, gdy Usługobiorca jest niezadowolony z usługi, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy reklamację.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Usługodawcy.

35. Polubowne rozstrzyganie sporów

1. Strony powinny dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich sporów w drodze wzajemnego porozumienia.

36. Właściwość sądu – sprawy z udziałem konsumentów

1. W przypadku spraw z udziałem konsumenta tj. spraw, w których stroną jest konsument, sądem właściwym dla rozpoznania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jest sąd właściwy, określony według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

37. Właściwość sądu – przedsiębiorcy

1. Jeżeli stroną umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego jest przedsiębiorca, sądem właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych z takiej umowy jest sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

38. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.


Pliki do pobrania

Pobierz plik – Pouczenie o braku prawa odstąpienia w przypadku wypożyczenia (*.doc)

Pobierz plik – Wzór odstąpienia i pouczenia konsumenta w przypadku sprzedaży (*.doc)

Pobierz plik – Polityka prywatności (*.docx)

Pobierz plik – Polityka RODO (*.docx)